Regulamin

§1 (definicje)
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Korrection.net – System informatyczny dostępny online, zwany dalej Serwisem, służący do zgłaszania błędów na stronach internetowych Klientów .
 3. Klient – osoba lub firma zdolna do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też niepełnoletnia i powyżej 13 lat i zaakceptowała Regulamin.
 4. Konto Klienta – konto służące do korzystania z Usługi co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Profil Klienta – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Operatora znajdujący się pod adresem https://admin.korrection.net umożliwiających Klientowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikowanie danych o Kliencie umożliwiające poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu oraz zarządzania danymi przekazywanymi dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Korrection.net.
 6. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę internetową Klienta oraz korzystająca z usługi korrection.net.
 7. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Klientów.
 8. Strona Internetowa Klienta – (strona WWW) to dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML, PHP, etc.), pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki (jeden adres www), na której został zainstalowany skrypt usługi korrection.net.
 9. Operator – Mutant Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. S. Witkiewicza 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000472054, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 524276146, REGON: 46794656.
§2 (oświadczenia)
 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich Klientów i Użytkowników Serwisu.
 2. Klienci oraz Użytkownicy oświadczają, że nie będą wykorzystywać Serwisu w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.
§3 (prawa i obowiązki Operatora)
 1. Operator ma prawo do zablokowania każdego Konta Klienta który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację tego Regulaminu.
 2. Operator oraz Klient mają prawo do zablokowania każdego Użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu Serwisów.
 3. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach Usługi korrection.net. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością Usługi.
§4 (rejestracja i akceptacja Regulaminu)
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Klienta oraz akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub akceptacja Polityki Prywatności przez Użytkownika.
 2. Cenniki i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są na stronie głównej i podstronach serwisu korrection.net.
 3. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
§5 (postępowania reklamacyjne)
 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres kontakt@korrection.net i określać:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim,
  • przyczynę zgłoszenia reklamacji przez Klienta,
  • okoliczności uzasadniające reklamację Klienta.
§6 (obowiązki Klienta)
 1. Klient zobowiązany jest do:
  • informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  • Wszyscy Klienci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu,
  • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  • nie naruszania praw osób.
§7 (ograniczenia techniczne i merytoryczne)
 1. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • szkodę wynikającą z dostępu do Konta Klienta osób nieuprawnionych, które są konsekwencją nieostrożności Klienta,
  • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu,
  • szkody spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z prawem działaniem Użytkowników na stronach Klienta,
  • jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • szkody Klienta spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Klienta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu,
  • zmiany parametrów Konta Klienta oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • Usunięcia z systemu informatycznego i baz danych wszystkich zgłoszeń Użytkowników na Koncie Klienta, których status został zmieniony na “Zakończone” lub “Odrzucone” po 30 dniach od zmiany tego statusu.
  • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
§8 (poufność)
 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane przez Operatora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Konta Klientów podlegają ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Klient ma prawo:
  • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  • do poprawiania tych danych,
  • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Konta Klienta.
 3. Operator zobowiązuje dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Klienta.
 4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • powszechnie znanych,
  • których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Klienta,
  • których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu i przechowywanych przez Klienta w ramach swojego konta, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Klienta. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Klienta pozostaje Klient. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 6. Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do Systemu przez Klienta, w szczególności kontaktów zgromadzonych na Koncie Klienta.
 7. Operator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu wykonaniu usługi – możliwości korzystania z usługi korrection.net, w oparciu o udokumentowane polecenia Klienta, które mają również zastosowanie do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Na pisemny wniosek Klienta, Operator jest zobowiązany do dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym szczegółów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych, w zakresie objętym wnioskiem Klienta.
 9. Operator informuje Klienta przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Operator zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.
 11. Operator oświadcza, że podjął środki ochronne wymagane na podstawie 28 ust. 3 lit. c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 12. Operator oświadcza, że przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, dotyczących zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. d RODO.
 13. Operator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.
 14. Operator udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h RODO.
 15. W terminie 14 dni po rezygnacji przez Klienta z korzystania z usługi korrection.net, Operator trwale usunie wszelkie zapisy zawierające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania, przekazane mu w związku lub podczas korzystania z usługi korrection.net, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.
§9 (opłaty za korzystanie z systemu)
 1. Klient ponosi opłatę abonamentową za korzystanie z Systemu, w zależności od wybranego przez Klienta i potwierdzonego przez Operatora pakietu. Wysokość opłaty abonamentowej jest uzależniona od liczby odsłon Strony internetowej Klienta i może ulec zmianie w trakcie świadczenia usługi. Zmiana wysokości opłaty abonamentowej jest uzgadniana z Klientem. Poszczególne pakiety wraz z cennikiem dostępne są na głównej stronie Serwisu.
 2. Klient może skorzystać z promocji polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu mu Usługi na okres testowy 30 dni kalendarzowych. Niniejsza promocja jest ważna do odwołania.
 3. Klient może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Za wyjątkiem bezpłatnych subskrypcji w okresie obowiązywania promocji. Płatność za subskrypcję pobierana jest za miesiąc z góry.
§10 (postanowienia końcowe)
 1. Akceptując warunki Regulaminu Klient zawiera z Operatorem umowę na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Klienci korrection.net są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem https://korrection.net/regulamin.